Styret

Leder - Jorid Bøe Bergsbakken          
Nestleder – Aasne Olsen                   
Styremedlem – Susanne Skaarnes                
Styremedlem – Tonethe Bergh 
Styremedlem – Kristin Kværna
Varamedlem –  Marie Lajord-Bakken                
Varamedlem – Leikny Hartvigsen                 


Valgkomite
Nina Ottersen (leder) 
Astrid Hagelund 
Knut Erik Jetlund (vara)

E-postadresse styret: valdreshundeklubb@gmail.com


Bli medlem

Innmelding i klubben skjer via www.nkk.no Logg inn via "min side"
og legg til Valdres Hundeklubb i aktive medlemsskap.


Grasrot

Hele Norsk Tippings overskudd går til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med og bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan selv velge hvilket lag eller forening som skal få et beløp tilsvarende sju prosent av din spilleinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, går sju kroner til din grasrotmottaker. Og best av alt; din innsats, premie eller vinnersjanse vil ikke reduseres!


Lover for Valdres Hundeklubb stiftet 1997

Endring fra forrige utgave vedtatt 2014.

Vedtatt av årsmøtet den 10.03.2018.


Kap. 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde
Klubbens navn er Valdres Hundeklubb, og forkortes til VHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben er lokal hundeklubb og har sitt virkeområde i Valdreskommunene Etnedal, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Sør-Aurdal, Nord-Aurdal og Vang.

Klubben har verneting på Aurdal idrettsplass.

§1-2 Formål
Valdres Hundeklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport. Valdres Hundeklubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder.

§1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
Årsmøtet 
Ekstraordinært årsmøte
Styret
Valgkomite

§ 1-4 Tilknytning og organisering
Valdres Hundeklubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

Valdres Hundeklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.


Kap. 2 Krav til medlemskap

§2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte Valdres Hundeklubb og NKKs virksomhet samt å følge Valdres Hundeklubb og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

§ 2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved: 

- Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev
  eller epost ) til klubben 
- Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling
  og/eller annen uregulert gjeld til klubben
- Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
-  Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-3 Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.


Kap. 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen 01.04.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall) I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes.

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§3-2 Møte og stemmerett
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 3 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte. På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

- Saksliste
- Årsberetning
- Regnskap med revisors beretning
- Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra
  medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
- Budsjett for neste år
- Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i
  hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtets oppgaver er å: 

- Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkallingen og saksliste, samt å
  gi observatører rett til å være til stede.
- Oppnevne møteleder, referent, tellekorps og 2 representanter til å undertegne
  protokollen fra møtet.
- Behandle årsberetning 
- Godkjenne regnskap med revisors beretning
- Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste.
  Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede
  forslag.
- Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
- Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
- Velge:
      - Leder for 2 år 
      - Nestleder for 2 år 
      - 3 styremedlemmer for 2 år
      - 2 varamedlemmer for 1 år 
      - Revisor for 2 år, 1 vararevisor for 1 år
     - Valgkomite med Leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant
     - for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte. Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret

§4-1 Styrets myndighet
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK. Ved nestleders varige forfall skal ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

§4-3 Styrets oppgaver er å 

- lede klubben mellom årsmøtene 
- avholde årsmøte
- drive klubben i samsvar med klubbens formål 
- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet 
- oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide
  retningslinjer for særkomiteer.
- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale
  NKK-regionen
- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
- Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte
- Ved disponeringer over 1000,- må det foreligge styrevedtak.


Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§5-1 Valgkomite
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.


Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall - Flest stemmer

Alminnelig flertall - 50 % + 1 av de avgitte stemmer - Blanke stemmer teller ikke

Absolutt flertall  - 50 % + 1 av de avgitte stemmer - Blanke stemmer teller

Kvalifisert flertall - 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall  - Blanke stemmer teller - Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler